Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Sąd konkursowy

Stanisław Bisztyga – Radny Województwa Małopolskiego,

arch. Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

prof. Jan Tadeusz Duda – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,

prof. arch. kraj. Urszula Forczek-Brataniec – Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,

arch. Bartosz Haduch – projektant, laureat konkursu w 2020 roku,

arch. Marek Kaszyński – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków,

arch. Ewa P. Porębska – redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”,

Małgorzata Tomczak – redaktor naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes”,

dr arch. Piotr Turkiewicz – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA